Dla studentów

Terapia poznawczo-behawioralna

Staż wprowadzający

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) stała się najpopularniejszą na całym świecie metodą leczenia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży takich jak OCD, zaburzenia lękowe, fobie społeczne, depresja. Program stażu został przygotowany w taki sposób, aby zapoznać uczestników z działaniem terapii, jej głównymi założeniami oraz technikami wykorzystywanymi w tym nurcie.

Staż dedykowany jest psychologom, pedagogom, lekarzom, terapeutom chcącym poszerzyć warsztat pracy, studentom (psychologii, pedagogiki, medycyny) oraz osobom zainteresowanym powrotem do pracy z dziećmi i młodzieżą po przerwie, pragnącym rozwijać swoje umiejętności w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej.

CZAS TRWANIA: 40h, 1 semestr, staż trwa od lutego do czerwca
TERMIN ZAJĘĆ: wtorki w godzinach 19:00 – 21:00
FORMA ZAJĘĆ: stacjonarna w Fundacji Terapeutycznej przy ul. Nugat 3, Warszawa Ursynów
PRZEBIEG ZAJĘĆ: forma warsztatowa, wykłady, ćwiczenia, odgrywanie scenek pacjent-terapeuta 1:1

PROWADZĄCY: Damian Berent
SPOSÓB ZALICZENIA KURSU: aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach, zaangażowanie, pytania kontrolne, obecność (dopuszczalne są dwie nieobecności). Szczegóły dotyczące zaliczenia zostaną omówione podczas pierwszego spotkania.
GŁÓWNY NURT KSZTAŁCENIA PODCZAS STAŻU: poznawczo-behawioralny

Staż zalicza 40 godzin obowiązkowych praktyk na uczelniach! 🙂
Cele stażu:
 • Rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie psychopatologii, prowadzenia terapii dzieci i młodzieży, umożliwiających rozumienie i rozwiązywanie problemów pacjenta z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zaburzeniami osobowości, neurorozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi, problemów osób w wieku rozwojowym i ich rodzin.
 • Nabywanie i doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w zakresie konceptualizacji osobistych problemów młodego pacjenta, jego systemu rodzinnego, otoczenia szkolnego, społecznego, kulturowego oraz działalności terapeutycznej, psychoedukacyjnej.
 • Nabywanie kompetencji w zakresie umiejętności monitorowania i oceny efektów postępowania terapeutycznego, wspierającego oraz oddziaływań profilaktycznych.
 • Rozwijanie sposobów funkcjonowania w kontakcie z pacjentem, jego rodziną oraz we współpracy ze szkołą.
Uczestnik stażu po jego zakończeniu posiada kwalifikacje umożliwiające:
 • przeprowadzenie wywiadu pogłębionego oraz wstępną konceptualizację problemu pacjenta z uwzględnieniem kontekstu środowiskowego, w tym rodzinnego, planowanie postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego;
 • tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego (IPT) na bazie zgromadzonych informacji, w tym wywiadu, opinii, orzeczeń;
 • planowanie strategii ukierunkowanych na redukcję czynników ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych i osobowości, w tym zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego i ich powikłań;
 • umiejętność ewaluacji zastosowanych metod postepowania terapeutycznego;
 • tworzenie opinii psychologicznej z zaleceniami dla rodziny oraz szkoły;
 • profesjonalne współdziałanie w ramach zespołu poradni psychologicznej z opiekunem stażu, kierownikiem, pracownikami recepcji.
Post na Instagram 1080x1080 px - Plakat
Prowadzący
Damian Berent

Absolwent kierunku Psychologia na specjalnościach: Psychologia Rozwojowa, Wychowawcza i Rodziny oraz Psychologia Pracy i Stresu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Zastępowania Agresjipedagog, oligofrenopedagog. Ukończył szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieżCentrum Terapii Poznawczo-Behawioralnejoraz terapii behawioralnej w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami.

Aktualnie pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, prowadzi zajęcia z TUS, Akademię Rodzica oraz psychoterapie indywidualną w poradniach psychologicznych. Pracuje w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne oraz systemowe.

Prowadzi kurs na Trenera Umiejętności Społecznych w Szkole TUS – wykłada, koordynuje praktyki, superwizuje studentów prowadzących terapię wspomagającą. Autor książki “Naucz mnie jak radzić sobie z emocjami, komunikować się, znaleźć przyjaciół”.

Koszt udziału w programie stażowym to 1490 zł (istnieje możliwość płatności w dwóch ratach po 745 zł).

Zapisy na staż:

 • telefonicznie – 533 355 888
 • mailowo – recepcja@terapeutyczna.org

W przypadku jakichkolwiek pytań służymy pomocą! 🙂