Statut

STATUT
FUNDACJI TERAPEUTYCZNA

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Terapeutyczna, zwana w dalszej części statut Fundacją, ustanowiona przez Sylwię Sitkowską oraz Annę Kowalik, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Rep. A nr 5350/2020 sporządzonym w dniu 15.12.2020 r. przed – notariuszem Magdaleną Słomkowską w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną , przy ul. Modzelewskiego 37 lok. U10., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
§ 5

Celami Fundacji są:
1. Propagowanie i stymulowanie rozwoju psychoterapii, a w szczególności terapii rodzin, par, dzieci i młodzieży, grup zawodowych, osób chorych;
2. Wspieranie rodziny oraz rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną i niepełnosprawnych, w tym organizowanie wypoczynku i rekreacji;
3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
4. Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
5. Profilaktyka i terapia;
6. Działania na rzecz integralnego rozwoju osoby zarówno psychicznego, duchowego, fizycznego jak i szeroko rozumianego rozwoju społecznego;
7. Wspieranie inicjatyw na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu;
8. Zwiększanie dostępności do szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla różnych grup społecznych oraz różnych grup zawodowych;
9. Działalność naukowa;
10. Działalność charytatywna;
11. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna;
12. Ochrona zdrowia polegająca na poprawie stanu zdrowia, jakości życia i funkcjonowania osób z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi;
13. Działalność oświatowa, szkoleniowa, w tym również polegająca na szkoleniu profesjonalistów, nauczycieli, studentów;
14. Organizowanie i prowadzenie działań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
15. Wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwem;
16. Niesienie pomocy osobom przeżywającym trudności i kryzysy życiowe;
17. Wspieranie wszelkich form pomocy zmierzających do rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dziecka (zespołu dziecka krzywdzonego);
18. Profilaktyka uzależnień i zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i szkolnym;
19. Wsparcie rodziny, w tym pomoc w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży;
20. Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie szkolenia wolontariuszy i koordynacji ich prac;
21. Aktywizacja społeczna oraz udzielanie wsparcia i pomocy na rzecz osób chorych;
22. Promowanie aktywności ruchowej, sportowej, muzycznej oraz artystycznej;
23. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
24. Nauka i edukacja.

§ 6

Realizacja celów wskazanych w § 5 odbywa się stosownie do bieżących możliwości Fundacji.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i prowadzenie psychoterapii i pomocy psychologicznej, socjalnej i medycznej w zakresie wyznaczonym celem fundacji;
2. Prowadzenie działalności terapeutycznej w zakresie psychoterapii, zwłaszcza psychoterapii rodziny, par, dzieci i młodzieży,
3. Prowadzenie placówek poradnictwa i terapii psychologicznej oraz innych indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej;
4. Organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy, niosących wsparcie osobom potrzebującym pomocy specjalistów w tym m.in. psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy.
5. Konsultacje i poradnictwo (psychologiczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne, prawnicze, obywatelskie i inne);
6. Prowadzenie psychoterapii i terapii (indywidualnej i grupowej);
7. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia;
8. Promocję profilaktyki i zdrowia psychicznego i fizycznego prowadzoną przez specjalistów promocji zdrowia;
9. Promocję profilaktyki i zdrowia rodziny prowadzoną przez specjalistów promocji zdrowia;
10. Promocję profilaktyki i zdrowia dzieci oraz młodzieży prowadzoną przez specjalistów promocji zdrowia.
11. Promowanie zdrowego trybu życia psyche&soma;
12. Wspieranie osób z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi;
13. Wspieranie rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu;
14. Promocję zdrowia psychicznego;
15. Udzielanie porad i konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego;
16. Prowadzenie diagnostyki i leczenia osób z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi;
17. Prowadzenie działalności psychoterapeutycznej, w szczególności terapii rodzin oraz superwizji procesów psychoterapeutycznych;
18. Pomoc dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w sytuacjach trudności psychicznych;
19. Organizowanie konferencji i kongresów naukowych;
20. Udzielanie porad, diagnostykę i leczenie w zakresie psychoterapii, w tym prowadzenie działalności terapeutycznej w zakresie psychoterapii, w szczególności terapii rodziny, terapii par, terapii dzieci i młodzieży;
21. Prowadzenie i popieranie badań naukowych;
22. Prowadzenie placówek poradnictwa i terapii psychologicznej oraz innych indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej;
23. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej;
24. Prowadzenie działalności leczniczej i szkoleniowej;
25. Pomoc społeczną bez zakwaterowania;
26. Udzielanie stypendiów krajowych i zagranicznych;
27. Współpracę ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania psychoterapii;
28. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi fundacjami i
instytucjami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym do działalności Fundacji,
29. Zapewnianie pomocy prawnej oraz wsparcia interdyscyplinarnego dziecku i jego rodzinie;
30. Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych;
31. Organizowanie i prowadzenie warsztatów psychologicznych;
32. Organizowanie i prowadzenie półkolonii, ferii, turnusów terapeutycznych i sportowych;
33. Organizowanie wypoczynku dzieci i dorosłych;
34. Pomoc w organizowaniu systemu wsparcia dzieciom i młodzieży w ich miejscu zamieszkania w ramach współpracy z istniejącymi już instytucjami i służbami na danym terenie dla zapobiegania występowania dalszej przemocy;
35. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych placówek dla dzieci i młodzieży, a także organizowanie innych grupowych i indywidualnych form opieki, pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
36. Tworzenie i prowadzenie szkoły i przedszkola promujących zdrowy tryb życia;
37. Organizowanie i prowadzenie szkoleń przeddyplomowych i podyplomowych z zakresu psychoterapii, terapii i profilaktyki oraz prowadzenie w tym zakresie innej działalności szkoleniowej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej;
38. Edukacja profesjonalistów oraz rodziców i dzieci z zakresu zdrowia psychicznego i fizycznego;
39. Organizowanie szkoleń, warsztatów i wypoczynku rozwijających kompetencje osobiste i zawodowe;
40. Propagowanie aktywnych form turystyki, turystyki edukacyjnej, kulturowej, historycznej, zdrowotnej, społecznej i społeczno-wychowawczej oraz działalności na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
41. Organizowanie wyjazdów terapeutycznych, sportowych;
42. Organizację konferencji, sympozjów, wykładów, studiów, szkoleń, kursów, warsztatów, spotkań, wystaw, koncertów, wernisaży, festiwali, dni otwartych, imprez sportowych, zawodów i innych podobnych wydarzeń,
43. Szeroko pojęte działania zmierzające w kierunku poprawy dostępności oddziaływań psychoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin;
44. Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej;
45. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń i innych form doskonalenia, uwzględniających specyfikę prowadzonych zajęć.
46. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i medycznych ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii i terapii;
47. Wspieranie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami statutowym;
48. Tworzenie i prowadzenie ośrodków terapeutycznych;
49. Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez prowadzenie sklepu charytatywnego, organizowanie aukcji internetowych,
50. Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy przez wolontariuszy do puszek w trakcie koncertów, imprez, zawodów oraz innych podobnych wydarzeń oraz zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych,
51. Działania marketingowe,
52. Stworzenie poradni psychologicznej, przedszkola, szkoły oraz ośrodka
terapeutyczno-sportowego.

2. Działalność statutowa opisana w ust. 1 ma charakter niedochodowy i w całości finansowana będzie przez Fundację.

§ 8

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Podejmowanie decyzji w sprawie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresu, przedmiotu oraz form, a także w sprawie zawieszenia albo zaprzestania prowadzenia należy do kompetencji Zarządu Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i dopuszczonych polskim prawem.

§ 9

Działalność, o której mowa w § 8 stanowi statutową działalność Fundacji i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa, a w tym w szczególności na rzecz dorosłych, dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Działalność Fundacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze: ochrony i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji, działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, kultury i sztuki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 10

Dla realizacji swoich celów, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Fundacja może korzystać ze świadczeń spełnianych przez wolontariuszy.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 11

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) wniesiony przez Fundatorów w gotówce, a także inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku działania.
2.Na majątek Fundacji składają się wszystkie dobra, prawa i zobowiązania możliwe do oszacowania w pieniądzu, w tym te, które Fundacja będzie miała w przyszłości, niezależnie od tego, czy wiążą się one czy nie z finansowaniem działalności Fundacji.
3.Fundacja będzie występowała jako właściciel wszystkich dóbr i praw składających się na jej majątek.

§ 12

Za zobowiązania własne Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 13

Przychody Fundacji pochodzą z:
1) odpłatnej działalności statutowej Fundacji,
2) darowizn, spadków i zapisów, zarówno krajowych jak i zagranicznych,
3) aukcji i zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 14.03.2014 o zasadach
prowadzenia zbiórek publicznych oraz sponsoringu,
4) dotacji otrzymywanych od organizacji społecznych, instytucji, osób fizycznych i organów administracji publicznej,
5) dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
6) działalności gospodarczej,
7) majątku Fundacji, odsetek bankowych, zysku z lokat bankowych, dywidend i zysków z akcji, papierów wartościowych i udziałów
8) majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych Fundacji, w tym majątkowych praw autorskich
9) odsetek od Funduszu Założycielskiego,
10) wpłat 1% (jeden [procent) podatku od podatników, w razie uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego.

§ 14

1. Majątek Fundacji przeznaczane jest wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji, w szczególności zaś prowadzenie nieodpłatnej działalności społecznie użytecznej w zakresie określonym w niniejszym Statucie.
2. Środki pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizacje celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ich dysponentów. Jeżeli darczyńca, przysposabiający środki Fundacji nie wskazał szczególnego celu ich wykorzystania, oznacza to przekazanie ich do dyspozycji Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji jest zobowiązany prowadzić szczegółowy spis wszelkich składników majątku Fundacji z uwzględnieniem sporządzania jego bieżącej aktualizacji.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest w całości na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenia o przyjęciu spadku wprost, bądź z dobrodziejstwem inwentarza, a w przypadku, gdy w terminie przeznaczonym do tego oświadczenia jest oczywiste, że długi spadkowe są zbliżone do stanu czynnego spadku, może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 16

1. Fundacja realizując swoje cele statutowe opiera się na pracy Fundatorów, członków organów Fundacji oraz wolontariuszy.
2. Fundacja może zatrudniać osoby oraz zlecać wykonywanie określonych świadczeń za wynagrodzeniem, jeżeli służy to realizacji celów Fundacji.

§ 17

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 18

Organami Fundacją są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 19

1. Fundatorzy w miarę potrzeby mogą powołać Radę Fundacji.
2. Rada składa się od 1 do 3 członków Rady powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Fundator może być Członkiem Rady.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, a w przypadku Rady składającej się z więcej niż jednej osoby – także Zastępcę Przewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5.Członkowie Rady Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym jak umowa zlecenia, umowa o świadczenia usług lub umowa o dzieło.
6. Wynagrodzenie Członków Rady Fundacji określa uchwała Zarządu Fundacji.
7. Kadencja Rady trwa cztery lata.
8. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek:
a) upływu kadencji,
b) śmierci członka Rady,
c) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady,
d) odwołania przez Fundatorów lub pozostałych członków Rady.
9. Fundator odwołuje członka Rady w przypadku:
a) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
b) pozbawienia członka Rady praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądu.
10. Członkowie Rady mogą odwołać członka Rady w przypadku:
a) nienależytego wypełniania przez niego funkcji członka Rady,
b) wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiających wypełnianie przez niego funkcji członka Rady,
c) rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez niego postanowień Statutu albo wydanych na jego podstawie uchwał Rady lub Zarządu,
d) działania przez niego na szkodę Fundacji.
11. Członek Rady, którego dotyczy głosowanie nad uchwałą o jego odwołaniu, jest wyłączony z tego głosowania.
12. W przypadku zwolnienia miejsca w Radzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Radzie, Fundatorzy uzupełniają skład Rady w drodze kooptacji.

§ 20

1. Rada jest organem kontrolnym Fundacji.
2. Do kompetencji Rady, w przypadku jej powołania przez Fundatorów, należą:
a) kontrola i ocena całokształtu działalności Fundacji dokonywana raz w roku,
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
c) delegowanie członków Rady do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

§ 21

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu statutowego; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
3. Posiedzenie Rady może być zwołane przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 22

1. Do ważności posiedzenia Rady konieczne jest zawiadomienie wszystkich jej członków listem poleconym wysłanym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pomocą poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru wiadomości w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą posiedzenia o jego terminie i proponowanym porządku obrad.
2. Można odstąpić od zawiadomienia członka Rady w trybie określonym w ust. 1 powyżej, dokonując zawiadomienia w jakikolwiek inny sposób, jeżeli członek ten potwierdzi na piśmie, że został zawiadomiony o terminie i porządku obrad przynajmniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Podobny skutek wywołuje potwierdzenie przesłane przez członka Rady za pomocą elektronicznych nośników informatycznych, w tym z użyciem podpisu elektronicznego.
3. Posiedzenie jest ważne, jeżeli członek Rady stawił się na posiedzeniu pomimo wadliwości lub braku zawiadomienia.

§ 23

1. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniu Rady bez prawa głosu, chyba że Rada podejmie uchwałę o tajności obrad.
2. Obecność przynajmniej jednego członka Zarządu jest obowiązkowa, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

§ 24

1. Jeżeli przepisy prawa lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym, że w każdym przypadku do podjęcia uchwały wymagana jest obecność i zgoda Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy.
2. Przewodniczący Rady może w szczególnych okolicznościach zarządzić głosowanie pisemne nad uchwałami Rady. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, umożliwiających zabieranie głosu oraz wzajemne słyszenie się przez wszystkich biorących udział w posiedzeniu. Uchwały podjęte w ten sposób zostaną sporządzone i podpisane przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę. Zarząd niezwłocznie po podpisaniu doręczy odpisy wszystkich podjętych uchwał członkom Rady, którzy uczestniczyli w posiedzeniu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

§ 25

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół przez sekretarza posiedzenia wybranego spośród osób, które stawiły się na posiedzenie.
2. Protokół podpisuje osoba wybrana na sekretarza oraz Przewodniczący Rady; jeżeli Przewodniczący Rady nie był obecny na posiedzeniu, protokół podpisuje jego Zastępca.
3. W przypadku Rady 3 (trzy) osobowej, gdy na posiedzeniu nie jest obecny Przewodniczący Rady, ani jego Zastępca, trzeci członek Rady pełni funkcję Przewodniczącego posiedzenia, który prowadzi posiedzenie oraz podpisuje protokół z posiedzenia.

§ 26

Zarząd kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, zgodnie z jej Statutem.

§ 27

1. Zarząd składa się od jednej do sześciu osób, w tym Prezesa, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby – także Wiceprezesa. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Pierwszy skład Zarządu, a także skład każdego kolejnego Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa powołują Fundatorzy.
3. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie są powoływani przez Fundatorów na czas nieokreślony i mogą być odwołani przez Fundatorów bez konieczności podania przyczyny.
4. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni jeden z Fundatorów lub członek Zarządu wskazanego przez Radę Fundacji. W przypadku gdy Rada Fundacji nie wskaże, który członek Zarządu ma pełnić funkcję Prezesa wówczas Prezesa Zarządu wskażą Fundatorzy.
5. Do zadań Prezesa i Wiceprezesa Fundacji należy w szczególności prowadzenie bieżących prac Fundacji i organizowanie jej działalności w tym realizacji celów statutowych. Prezes i Wiceprezes są zwierzchnikami pracowników Fundacji.
6. W trakcie trwania kadencji Zarządu Fundatorzy mogą powołać kolejnego członka Zarządu Fundacji.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
a) śmierci członka Zarządu,
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) odwołania z pełnienia funkcji przez Fundatorów.
8. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Fundatorzy uzupełnia skład Zarządu w drodze kooptacji.

§ 28

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

§ 29

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady.
2. O ile statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały w głosowaniu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu statutowego. W razie równego rozkładu głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
3. Do wyłącznych kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu.
4. Prezes Zarządu może zwoływać posiedzenia Zarządu zawsze, gdy wymaga tego interes Fundacji.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym do reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony każdy Członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
6. W umowie między Fundacją a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje wyznaczony przez Radę Fundacji jej członek lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu.
7. W pozostałym zakresie działalność Zarządu może regulować Regulamin Prac Zarządu, który przyjmuje Zarząd.

§ 30

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Fundacji, zgodnie ze Statutem,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kieruje jej działalnością,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji,
d) przygotowanie projektu działalności,
e) zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Fundacji,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
g) zmiana statutu Fundacji,
h) składanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za każdy rok,
i) w przypadku powołania Rady Fundacji składanie jej corocznego sprawozdania,
j) składanie oświadczeń woli w przedmiocie przyjęcia spadków, zapisów, darowizn, subwencji i dotacji,
k) ustala budżet Fundacji, oraz składa sprawozdania z jego wykonywania Radzie Fundacji w przypadku jej powołania;
l) w przypadku powołania Rady Fundacji Zarząd wykonuje uchwały Rady Fundacji powierzone mu do realizacji;
ł) współpraca z organami administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia;
m) w przypadku powołania Rady Fundacji realizowanie spraw zleconych przez Radę.

§ 31

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych zależnie od potrzeby przez Prezesa, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub Wiceprezes.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w taki sposób aby zawiadomienie o jego zwołaniu dotarło do wszystkich członków Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zawiadomienie może być przekazane członkowi Zarządu także pocztą elektroniczną, o ile uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres mailowy, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 32

1. Zarząd może ustanowić Pełnomocników Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności winno być udzielone na piśmie.
2. Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania i czas, na który zostało udzielone oraz określać, czy Pełnomocnik Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Fundacji samodzielnie, czy też wymagane jest działanie łącznie z innym pełnomocnika lub Członkiem Zarządu.

§ 33

1.Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnym jak umowa zlecenia, umowa o świadczenia usług lub umowa o dzieło.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwała Zarządu Fundacji.
3. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
4. Członkowie organów Fundacji, ich rodziny lub krewni nie mogą:
a) otrzymywać pożyczek z Fundacji;
b) nabywać lub korzystać z majątku Fundacji na warunkach korzystniejszych niż osoby nie związane z Fundacją;
c) sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Fundacji na zasadach innych niż podmioty nie związane z Fundacją.

§ 34

Fundacja może uczestniczyć w tworzeniu kapitałowych spółek prawa handlowego oraz nabywać udziały spółek.

§ 35

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 36

1. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, w tym celu statutowego Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji lub Fundatorzy.
2. W sprawie zmiany celu Fundacji decyzję podejmują Fundatorzy, a w razie śmierci wszystkich Fundatorów kompetencję tę przejmuje Zarząd Fundacji.
3. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatorów stosownej uchwały, a następnie podjęcia przez Zarząd Fundacji uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie. Uchwała podjęta przez Fundatorów w zakresie zmiany celów Fundacji jest dla Zarządu Fundacji wiążąca.

§ 37

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach – na warunkach określonych umową obu Fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.
2. W sprawie połączenia, o którym mowa w ust.1, uchwałę podejmuje Zarządu.
3. W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust.1, zawiera Zarząd.

§ 38

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów, a w razie śmierci Fundatora lub Fundatorów – przez ustawowych spadkobierców Fundatorów.
3. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 39

1. W razie:
a) śmierci jednego lub kilku Fundatorów,
b) utraty przez jednego lub kilku Fundatorów zdolności do czynności prawnych lub
c) złożenia przez jednego lub kilku Fundatorów pisemnego oświadczenia o trwałej i nieodwołalnej rezygnacji z wykonywania kompetencji zastrzeżonych niniejszym statutem dla Fundatorów kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem dla Fundatorów należeć będą do pozostałych Fundatorów.
2. W razie gdy w odniesieniu do każdego z Fundatorów zaistniała któraś z okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem dla Fundatorów należeć będą do Zarządu Fundacji.

§ 40

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.