Diagnoza spektrum autyzmu

Dzieci

Diagnoza spektrum autyzmu

W Terapeutycznej prowadzona jest wielospecjalistyczna, zespołowa diagnoza w kierunku Autyzmu, Zespołu Aspergera, Całościowych Zaburzeń Rozwoju.

Nasze centrum oferuje dodatkowo diagnozę Integracji Sensorycznej, która jest cennym uzupełnieniem procesu diagnostycznego. Uzyskujemy dzięki niej obszerniejszy obraz funkcjonowania dziecka. Pewne trudne zachowania mogą być bowiem związane z zaburzeniami integracji sensorycznej.

W skład zespołu diagnostycznego w naszym centrum wchodzą:

  • Psychiatra dziecięcy
  • Neurologopeda
  • Psycholog dziecięcy
  • Terapeuta Integracji Sensorycznej
Proces diagnostyczny składa się z wizyt:
  1. Psycholog dziecięcy (60–90 minut) – przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem
  2. Psycholog dziecięcy (60–90 minut) – dokonuje obserwacji dziecka podczas różnych aktywności, wykonuje testy funkcjonowania intelektualnego dostosowane indywidualnie do każdego dziecka – skala Leitera lub skala Wechslera WISC-R.
  3. Neurologopeda (60 minut) – ocenia stan mowy dziecka, poziom komunikacji językowej i społecznej, możliwości artykulacyjne
  4. Diagnoza psychoedukacyjna PEP-R (90 minut) – skład się z dwóch skal: Skali Rozwoju i Skali Zachowań. Skala Rozwoju ocenia sfery funkcjonowania dziecka w zakresie: naśladowania, komunikacji, czynności poznawczych, percepcji, motoryki małej i dużej, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyniki testu wskazują aktualny wiek rozwoju dziecka oraz możliwości rozwojowe. Skala Zachowań pozwala ocenić zachowania i trudności związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  5. Psychiatra dziecięcy (120 minut) – podczas pierwszych 60 minut obserwacji dziecka dokonuje psychiatra z psychologiem, podczas kolejnych 60 minut lekarz psychiatra przeprowadza rozmowę z rodzicami, podsumowuje wielospecjalistyczną dokumentację.
  6. Przekazanie diagnozy – specjalista omawia z rodzicem wynik diagnozy, rodzic otrzymuje opinię w formie pisemnej, a także wskazówki dotyczące procesu terapeutycznego

Otrzymana diagnoza jest gotowym dokumentem do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Diagnoza w kierunku Autyzmu, Zespołu Aspergera i Całościowych Zaburzeń Rozwoju jest wykonywana w Terapeutycznej na Ursynowie. Na pierwszą wizytę należy dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną dziecka, dodatkowo warto dostarczyć nagranie ukazujące niepokojące zachowania dziecka.