Aleksandra Leniarska-Kocyk

Zakres specjalizacji:
  • Terapia SI
  • Terapia indywidualna dzieci i młodzieży
  • Konsultacje psychologiczne
  • Trening Umiejętności Społecznych
Godziny przyjęć:
  • środy 16:30 – 20:00
  • czwartki 16:30 – 20:00
  • piątki 16:30 – 20:00
Terapia integracji sensorycznej, terapia dzieci i młodzieży

Aleksandra Leniarska-Kocyk

Wykształcona psycholożka i terapeutka specjalizującą się w pracy z dziećmi z różnymi trudnościami, w szczególności z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami integracji sensorycznej. Ukończyła studia na kierunku Psychologia Kliniczna i Psychoterapia na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, zdobywając wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznej pracy terapeutycznej.

Po uzyskaniu stopnia magistra, kontynuuje swoją edukację na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, gdzie studiuje pedagogikę oraz specjalistyczne podejście do terapii dziecka poprzez Integrację Sensoryczną i terapię ręki. Jej wszechstronne wykształcenie pozwala na holistyczne podejście do pracy z dziećmi, uwzględniając ich potrzeby zarówno psychologiczne, jak i fizyczne.

Zaangażowanie Aleksandry w pomoc dzieciom z trudnościami jest widoczne w jej 7-letnim doświadczeniu zawodowym, które zdobywała zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i terapeutycznych. Od 4 lat pracuje w szkole, gdzie aktywnie wspiera dzieci w procesie nauki i rozwoju osobistego. Ponadto, od 1,5 roku prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej, gdzie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności do poprawy funkcjonowania sensorycznego dzieci oraz wspomagania ich rozwoju psychospołecznego.

Jako terapeutka, Aleksandra kieruje swoją pomoc do dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną, oferując im indywidualne sesje terapeutyczne oraz prowadząc grupowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych. Jej podejście oparte jest na empatii, zrozumieniu oraz wsparciu, co pozwala dzieciom osiągać postępy w wielu obszarach życia, zarówno w szkole, jak i w codziennych sytuacjach społecznych.

Dzięki jej zaangażowaniu i profesjonalizmowi, Aleksandra Leniarska-Kocyk stanowi nieocenioną pomoc dla dzieci z trudnościami oraz ich rodzin, inspirując ich do osiągania sukcesów i pełnego rozwoju.

Zakres specjalizacji:

-Integracja Sensoryczna

-Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

-TUS

 

ENG: Aleksandra Leniarska-Kocyk is a trained psychologist and therapist specializing in working with children facing various challenges, particularly those with autism spectrum disorders and sensory integration disorders. She completed her studies in Clinical Psychology and Psychotherapy at the Economic-Humanistic Academy in Warsaw, acquiring the knowledge and skills necessary for effective therapeutic work.

After obtaining her master’s degree, she continues her education at the Higher School of Vocational Education, where she studies pedagogy and specializes in child therapy approaches through Sensory Integration and hand therapy. Her comprehensive education allows for a holistic approach to working with children, addressing their psychological as well as physical needs.

Aleksandra’s dedication to helping children facing challenges is evident in her 7 years of professional experience, gained in both educational and therapeutic settings. For the past 4 years, she has been working in a school, actively supporting children in their learning process and personal development. Additionally, for 1.5 years, she has been conducting sessions on sensory integration, using her knowledge and skills to improve children’s sensory functioning and support their psychosocial development.

As a therapist, Aleksandra directs her assistance towards children with sensory integration disorders, offering them individual therapy sessions and leading group sessions on Social Skills Training. Her approach is based on empathy, understanding, and support, enabling children to make progress in many areas of life, both in school and in everyday social situations.

Thanks to her commitment and professionalism, Aleksandra Leniarska-Kocyk provides invaluable assistance to children with challenges and their families, inspiring them to achieve success and full development.

Specializations:

  • Sensory Integration
  • Psychological Therapy for Children and Adolescents
  • Social Skills Training