Zakres specjalizacji:
 • Trening Słuchowy Johansena
 • Trening Słuchowy Neuroflow
 • Diagnoza/konsultacja logopedyczna
 • Terapia logopedyczna
 • Johansen Individualised Auditory Stimulation (JIAS) in English
Godziny przyjęć:
 • wtorki 9:00 – 15:00
 • środy 9:00 – 15:00
Logopeda, Surdologopeda, Pedagog Specjalny, Terapeuta Pedagogiczny

Karolina Samsonowicz

Jestem logopedą (specjalizacja surdologopedia), pedagogiem specjalnym oraz terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam studia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Prowadziłam konsultacje diagnostyczne pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej, terapię indywidualną i grupową dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu i mowy w tym treningi słuchowe APD. Współpracowałam z wielodyscyplinarnym zespołem obejmującym lekarzy (audiolog, otolaryngolog, foniatra, psychiatra, neurolog) oraz specjalistów (surdopedagog, psycholog, terapeuta SI). Prowadziłam turnusy rehabilitacyjne w Międzynarodowym Centrum Rehabilitacji w Łebie dla pacjentów z implantem ślimakowym oraz z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Pracowałam także w Międzynarodowej Szkole Europejskiej jako logopeda, pedagog specjalny oraz koordynator ds. wsparcia edukacyjnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym m.in. w spektrum autyzmu, z ADHD czy specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu wspierania rozwoju dzieci, uczestniczyłam w wielu konferencjach naukowych, jestem autorką kilku publikacji. Specjalizuję się w tematyce zaburzeń rozwoju mowy, dwujęzyczności oraz APD.

 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki – filologia polska (summa cum laude, dyplom z wyróżnieniem)
 • Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych – Logopedia
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych – Surdologopedia
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego – Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego – Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna

Wybrane szkolenia i kursy

 • kurs certyfikujący Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Koordynator ds. modelowego systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)”
 • „Stosowanie Testu Rozwoju Językowego” organizator: Instytut Badań Edukacyjnych
 • dr J. Gruba „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka”
 • kurs certyfikujący “Akademia Edukacji Włączającej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • dr A. Nott-Bower, „Diagnoza logopedyczna dzieci dwujęzycznych”,
 • dr A. Nott-Bower, „Dwupiśmienność – nauka czytania i pisania w dwujęzyczności”,
 • dr hab. M. Błasiak-Tytuła, „Normatywny a zaburzony rozwój dzieci wychowywanych w dwujęzyczności”
 • D. Pluta-Wojciechowska „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów”
 • mgr A. Rajs-Glazar, Fundacja JiM „VB-MAPP. Diagnoza funkcjonalna osób z

zaburzeniami rozwoju.”

 • D. Pluta-Wojciechowska „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna”
 • mgr M. Tarnawska „Ile trwa chwila – diagnoza logopedyczna w Zespole Aspergera”
 • dr B. Rola, Fundacja JiM „Szkoła bez stygmatyzacji – jak rozwijać tolerancję i akceptację wobec inności”
 • mgr K. Włodarczyk “Pragmatic Organization Dynamic Display: Communication Partner practice using PODD”
 • J. Cieszyńska “Trudności w nauce czytania w różnych grupach wiekowych (dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie i 7-letnie)”
 • dr A. Banaszkiewicz „Efektywne metody terapii rotacyzmu”
 • dr hab. M. Korendo, „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”
 • dr B. Ostapiuk „Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwejwymowie i skuteczności terapii”
 • dr A. Walencik-Topiłko „Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka”,
 • dr K. Sedivy „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”
 • dr I. Michalak-Widera „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy”
 • mgr E. Konopacka, „Funkcje fonologiczne – diagnoza i terapia ucznia z trudnościami w czytaniu i pisaniu”

Publikacje

 • Dwujęzyczność u dzieci w pracy logopedy, Strefa Logopedy 2020 (autorka całego numeru 10.2020)
 • Zespół wrodzonej centralnej hipowentylacji (CCHS) – perspektywa terapii logopedycznej, Nowa Audiofonologia 2018
 • Rozwój mowy dziecka z zespołem wrodzonej centralnej hipowentylacji (CCHS): diagnoza, założenia i efekty terapii logopedycznej. Studium przypadku. Nowa Audiofonologia 2018
 • Trudności językowe i szkolne u 8-letniego chłopca z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – studium przypadku. Nowa Audiofonologia 3(4), 2014